FAQ – Časté otázky

Podtržení

Není to příliš robustní projekt pro školní areál?

Celková plocha řešeného území v rámci druhé etapy výstavby, tj. poté co bude investorem dokončena kompletní revitalizace a rekonstrukce venkovních sportovišť spojená s výstavbou běžecké dráhy a doskočiště, činí 11.079 m2. Zastavěná plocha výstavbou je 4.270 m2, což činí cca 38% dotčeného území. První etapa výstavby do značné míry kopíruje současnou zastavěnost plochy sportovními hřišti a nemá takřka žádné nároky na území navíc.
Projekt ALS je celkově pátým záměrem vystavět pro Základní školu Ke Kateřinkám sportovní areál zaměřený na zimní (ledové) sporty. Ze všech, které zatím jiní investoři dříve předložili, je tento k rozloze zastavěné plochy daleko nejšetrnější a nejskromnější. Současný projekt nemá nic společného s předchozími záměry, a to ani koncepčně, a ani personálně.

Kolik se do objektu vejde diváků a jakou očekáváte maximální návštěvnost?

Maximální návštěvnost očekáváme při veřejném bruslení, kdy náš odhad, založený na informacích z podobných objektů, je cca 250 osob. Nejméně polovina, pravděpodobně však více budou žáci školy, jejich rodiče a občané z nejbližšího okolí. Nároky na logistiku jsou tedy zanedbatelné.
Počet diváků v hledištích je dán kapacitami míst v objektu ledových ploch, a ta činí u bruslení 92 osob. Klubová restaurace spolu s hledištěm na curling pojme cca 150 osob při maximálním zaplnění. Rovněž zde platí, že souběh maximálních kapacit je velmi nepravděpodobný.

Jaký vliv na již teď hustou dopravu v oblasti Opatovská – Ke Kateřinkám bude mít výstavba a provoz ALS?

Návštěvníci se do objektu ALS budou dostávat několika způsoby:

  • pěšky (žáci školy, studenti, místní obyvatelé),
  • na kole (žáci, studenti, obyvatelé z blízkého okolí),
  • MHD (žáci, obyvatelé městské části, zájemci o aktivní sport),
  • autem (nedefinovatelná skupina osob).

Vzhledem k tomu, že odhadovaný maximální počet návštěvníků v ALS za jeden den (16 provozních hodin) je 1.280, vychází to v průměru na 80 osob za jednu hodinu. Podle výpočtu TSK bude tedy zatížení osobními automobily v předmětné oblasti provozem ALS představovat nárůst cca 13 – 15 automobilů za hodinu. Stávající dopravní situaci v oblasti je však rovněž možné korigovat úpravou začátků jednotlivých provozních/tréninkových hodin tak, aby došlo k prakticky nulovému nárůstu vyvolané dopravy v ranní dopravní špičce (7,45 – 8,30). Spolu s výhodnou nabídkou na využití ranních a dopoledních hodin ZŠ Ke Kateřinkám, gymnáziem Evolution a MŠ Jažlovická vytváří investor stav, ve kterém nedochází ke zhoršení dopravní situace v dané oblasti. Investor se navíc rozhodl investovat do položení tzv. „tichého asfaltu“, což je významné protihlukové opatření, které ve svém důsledku sníží hlučnost silničního provozu pod stávající úroveň.

Kolik parkovacích míst vytvoříte v rámci areálu a budou pro provoz stačit?

V rámci areálu je naplánováno 67 parkovacích stání. Podle stávajících platných předpisů, tzv. OTP, je požadovaný počet 57. Investor se rozhodl počet stání navýšit o 10 míst, aby rozptýlil obavu místních obyvatel ze zaplňování současných parkovacích míst v oblasti. Výsledný počet je dobrým kompromisem mezi nároky na bilanci dopravy v klidu a snahou nezatížit zbytečně životní prostředí zabíráním zelené plochy, případně kácením vzrostlých stromů. Porovnáním plánované kapacity ALS a jiných srovnatelných zařízení v hl. m. Praze docházíme k závěru, že uvedený počet stání s rezervou postačuje pro bezproblémový provoz.

Jak řešíte problematiku zdravotně hendikepovaných?

Pro zdravotně hendikepované občany jsou připravena 4 parkovací stání s normovanými rozměry, umístěna tak, aby za jakkoli nepříznivého počasí měly osoby s hendikepem co nejkratší cestu do areálu.
V případě potřeby je snadné další místa po dohodě zarezervovat pro tento účel. Celý areál je koncipován jako bezbariérový včetně vlastních sportovišť.

Jaká bude otevírací doba ALS? Nebude docházet k rušení nočního klidu?

Plánovaná otevírací doba ALS je 7,00 až 23,00. Tato doba je výsledkem porovnání otevíracích dob v obdobných zařízeních. Zajišťuje bezproblémovou dopravu personálu a návštěvníků pomocí MHD a stejně tak nezvyšuje nároky na ostrahu objektu, dohled a spotřebu energie v jiných než uvedených časech. Z uvedeného vyplývá minimální riziko v podobě rušení nočního klidu.

Počítáte s provozem autobusů a cyklodopravou?

Ano, počítáme. V rámci areálu jsou zvoleny takové průjezdové křivky, aby umožnily vjezd, otočení a odjezd autobusu. S autobusovou dopravou se počítá jednak v podobě „shuttle“ spojení s ostatními sportovišti a jinými školami v rámci Prahy 11, ale rovněž pro plánované odjezdy/příjezdy dětí ZŠ Ke Kateřinkám na školy v přírodě či výlety.  Dlouhodobé parkování autobusu v ALS nebude umožněno.
Tento typ parkování autobusů bude řešen formou nájemného parkování na smluvních parkovištích Prahy 11 (ulice Plickova, ulice K Horkám). Zpřístupnění ALS pro cyklodopravu je zajištěno nově budovaným vjezdem/vstupem ze stávající cyklostezky. Dopravní řešení napojení stezky na ALS bude zahrnovat bezpečnostní prvky (zpomalovací terénní prvky, vizuální i zvuková návěští) zajišťující plný komfort stávajících uživatelů.

Bude se v rámci výstavby dramaticky kácet? Jaký bude mít projekt ALS vliv na životní prostředí?

Celkový vliv výstavby a provozu ALS na životní prostředí řeší materiál „Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění“, tedy tzv. EIA. Z dostupných vyjádření vyplývá, že realizace projektu ovlivní životní prostředí nevýznamně až nulově. V rámci výstavby je plánováno kácení dvou stromů a čtyř keřů průměrné až podprůměrné hodnoty v rámci první etapy. Současně bude vysazeno třináct stromů nejvyšší kvality.
Devatenáct stromů a dva keře nízké kvality jsou navrženy ke kácení v rámci druhé etapy. I zde dojde k výsadbě nových stromů, konkrétně osmi exemplářů. Některé stávající stromy, které budou z pozemku odstraněny, jsou podle odborného posudku ve špatném zdravotním stavu (hniloba, náklon, dutá báze, apod.) a stejně by postupně muselo dojít k jejich pokácení. Investor nahrazuje kácené stromy novou výsadbou ve výrazně vyšší kvalitě, a to jak z pohledu hodnoty stromů, tak i z hlediska krajinotvorby.

Bude provoz zaměřen na výkonnostní nebo rekreační sport? Jaká bude struktura návštěvníků areálu?

Areál ledových sportů je svým umístěním předurčen k zaměření na sport dětí a mládeže. Sportovní akademie hokeje, bruslení a curlingu, nabídka sportovních programů ideově tvořená ve spolupráci s Odborem školství a kultury MČ Praha 11, Fakultou tělesné výchovy a sportu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy budou tvořit páteř provozu ALS. Své místo si najde jak rekreační sport (veřejné bruslení, výuka základu bruslení pro žáky školy, rekreační curling, atd.), tak jeho výkonnostní forma (žákovské a mládežnické hokejové turnaje, soutěže v krasobruslení v nižších věkových kategoriích, juniorský curling). Část provozních hodin bude rovněž vyhrazena dospělé veřejnosti (bruslení pro seniory, bruslení rodičů s dětmi, apod.), aby občané Prahy 11 a okolí mohli využívat Areál ledových sportů pro své sportovní vyžití.

Jaký bude režim provozu restaurace?

Především je třeba zdůraznit, že provoz klubového/odpočinkového prostoru, který rovněž plní úlohu restaurace, umístěného v ALS, je režimem podřízen zájmům a potřebám návštěvníků areálu, tj. především dětí a mládeže. Nabídka jídel a nápojů bude respektovat ryze sportovní zaměření celého komplexu. Otevírací doba bude přizpůsobena provozu areálu a v zásadě bude kopírovat provozní dobu ALS.
Restaurace/klub, stejně jako celý areál, budou nekuřácké a bezbariérové s odpočinkovou zónou. Existence klubového/restauračního/odpočinkového prostoru má svou logiku v kompletaci jednotlivých segmentů, ze kterých se skládá programové naplnění volného času sportem, a sice příprava na trénink, pohybová aktivita, regenerace, odpočinek a občerstvení s důrazem na pitný režim.

A co z toho bude mít škola?

Celý koncept provozu ALS se opírá o potřeby Základní školy Ke Kateřinkám. Významným benefitem pro Městskou část Praha 11 je roční nájem pozemku placený investorem, který se v součtu za celou dobu nájmu vyšplhá na 12 miliónů korun. Investor poskytuje škole bezplatnou hodinu bruslení denně v čase, který vybralo vedení školy. Hodnota těchto hodin je při započítání běžných pražských cen na úrovni půl miliónu korun za jeden školní rok. Provozem areálu získává škola moderní sportoviště, které nejen že programově naplní školní osnovy, ale umožní dětem, žákům a studentům rozvíjet své pohybové schopnosti tak, aby vnímali sportování jako organickou součást svého života, nezbytnou pro zdravý vývoj jedince. ALS je ideálním komplexem pro školní i mimoškolní aktivity dětí a jejich rodičů formou zájmových kroužků a tematických sportovních skupin včetně strukturovaných letních sportovních táborů. V době, kdy bude ALS uváděno do provozu, bude ZŠ Ke Kateřinkám navštěvovat více než 900 dětí, přilehlé gymnázium Evolution cca 300 studentů a MŠ Jažlovická cca 180 dětí. Z absolvovaných adresných prezentací je zřejmé, že mezi dětmi, studenty, ale i pedagogy je o nabídku ALS velký zájem a provozovatel garantuje, že těmto požadavkům v maximální míře vyhoví. Důkazem toho, že investor myslí vážně provozní zaměření areálu na děti a mládež, je investice do spojovacího krčku mezi školou a ALS, který umožní snadný a bezpečný pohyb dětí mezi školou a areálem.